A A+ A++

Programy projakościowe na Politechnice Śląskiej

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW PROJAKOŚCIOWYCH

► Program finansowania udziału w partnerstwach międzynarodowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza​

►Program projakościowy za publikacje wydane w czasopismach TOP1, TOP5, TOP10, czasopismach Nature lub Science oraz za monografie w wysoko punktowanych wydawnictwach, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Projakościowe finansowanie​ dla zespołów realizujących projekty w programie Horyzont 2020 lub Horyzont Europa, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza​

► Projakościowe finansowanie​ za udział w realizacji prac naukowo-badawczych oraz usługowo-badawczych świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza​

► Świadczenia dla najlepszych doktorantów, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza​

► Grant dla doktorantów z zagranicy w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Zatrudnianie wybitnych młodych naukowców z kraju lub z zagranicy w tematyce priorytetowych obszarów badawczych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Konkurs projakościowy na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza​

► Konkurs projakościowy na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Konkurs projakościowy na dofinansowanie badań o charakterze podstawowym realizowanych we współpracy z partnerem z zagranicy, w wyniku których zostanie złożony wniosek o finansowanie projektu ze źródeł zewnętrznych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

►  Program projakościowy za publikacje wydane we współpracy z autorem reprezentującym zagraniczny ośrodek naukowy, partnera nieakademickiego lub inną dyscyplinę naukową, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Program projakościowy na granty w celu wydania monografii naukowej lub dydaktycznej

► Grant dla promotorów i promotorów pomocniczych prowadzących wspólne doktoraty z instytucjami z zagranicy w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Konkurs projakościowy na granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Grant w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisku badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych

► Zatrudnianie wybitnych doświadczonych naukowców z kraju lub z zagranicy w tematyce priorytetowych obszarów badawczych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Regulamin finansowania projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Regulamin finansowania kształcenia zorientowanego projektowo - PBL, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Regulamin finansowania projektów realizowanych z uczniami szkół ponadpodstawowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Granty na podniesienie zdolności uzyskania projektów międzynarodowych, w szczególności w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

► Program projakościowy za udzielone patenty, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza​

► Zarządzenie w sprawie planowania kosztów pośrednich w 2022 roku​

▸ Program mentorski realizowany na Politechnice Śląskiej​

▸ Obniżenie pensum w roku akademickim

▸ Konkurs projakościowy na stypendia dla najlepszych studentów cudzoziemców Politechniki Śląskiej rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia w pełnym cyklu kształcenia

▸Program projakościowy dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

▸ Inwestycja w rozwój umiędzynarodowienia, ​w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

▸ Priorytetowe obszary badawcze Politechniki Śląskiej​

▸ Konkurs projakościowy na stypendia związane z rozpoczęciem działalności w formie spółek typów spin-off i spin-out w priorytetowych obszarach badawczych Politechniki Śląskiej​

▸ Zasady organizowania przez Politechnikę Śląską wydarzeń naukowych​

▸ Konkurs projakościowy na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje, udzielone patenty, pozyskane projekty badawcze lub prace naukowo-badawcze​​

▸ Rektorskie granty habilitacyjne w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

▸ Rektorskie granty profesorskie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ​​

▸ Korekta językowa publikacji wysoko punktowanych lub zgłoszeń patentowych​​

▸ Wspieranie zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego RP​​

▸ Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej​

Zapewnienie biura projektu dla projektów ogólnouczelnianych i kluczowych

Zwiększenie zdolności młodych naukowców w zakresie publikowania w wysoko punktowanych czasopismach oraz ubiegania się o prestiżowe projekty międzynarodowe, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

▸ Program projakościowy premiujący zaangażowanie i wkład w rozwój Uczelni​ dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie